Miljöpolicy

feb 10, 2023 | Föreningsinformation

KDRF strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

KDRF arbetar för att verksamheten kring hästarna och verksamheten kring utbildning, ridskolan, tävlingar och möten bidrar till en hållbar utveckling på naturens villkor.

Miljöarbetet präglas av ett ständigt förbättringsarbete och förebyggande av negativ miljöpåverkan till exempel genom en strävan att minska energianvändning samt att hushålla med resurser.

KDRF arbetar för att uppfylla svensk miljölagstiftning och att den utgör grunden i vårt miljöarbete.

Våra egna tillverkare/underleverantörer skall uppfylla svensk miljölagstiftning.

Miljö- och kretsloppsarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhet.

KDRF ska ge medarbetare och elever information samt skapa förutsättningar så att alla ska kunna utföra ett aktivt och synligt miljöarbete.

Miljöarbetet förankras och följs upp hos de anställda på arbetsplatsträffar.

På arbetsplatsträffar är miljö en stående dagordningspunkt där ständiga förbättringar, avvikelser och förebyggande åtgärder diskuteras och planeras.

Avvikelser dokumenteras och arkiveras.

MÅL/AKTIVITETER

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos anställda och medlemmar.
  • Vi följer lagar, förordningar och andra bestämmelser som rör natur och miljö.
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete på anläggningen
  • Vi sorterar sopor.
  • Separata återvinningskärl för pantburkar finns.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom verksamheten.
  • Spara på el genom att släcka i de utrymmen som inte används, t.ex. ridhus och stall.
  • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening.
  • Vi säkerställer hanteringen och minimerar användningen av kemiska produkter.
  • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett miljövänligt och säkert sätt.